професионализъм

Ценности

Стремим се към поддържане на високо професионално ниво на екипа и предлагане на широка гама услуги за максимално покриване на нуждите на възложителите. Работим за поддържане на трайни партньорски отношения с водещи финансови институции и компании, специализирани в управлението на недвижими имоти.

Целите на дружеството са предоставяне на професионална оценителска услуга, отговаряща на Българските стандарти за оценяване (БСО) и в съответствие с европейските и международни стандарти. Оценките са изготвени в съответствие със Закона за независимите оценители и оценителските стандарти приети от Камара на оценителите в България (КНОБ)].

Оценителско дружество РЕВЕКС ООД притежава застраховка професионална отговорност, която защитава Вашите интереси и Вашия бизнес.

РЕВЕКС ООД изготвя професионални и независими експертни оценки, в съответствие с най-добрите оценителски практики и съгласно действащите български, европейски и международни стандарти за оценяване на активи. От съществено значение е и действащото българско законодателство, имащо отношение към тази сфера на дейност – Закон за устройство на територията, Закон за собствеността, Закон за държавната собственост, Правилник за прилагане на закона за държавната собственост, Закон за общинската собственост, Закон за местните данъци и такси и други нормативни документи. Следят се всички актуални новини и промени в европейските оценителски стандарти (EVS), издавани от Европейската група на оценителските асоциации (TEGoVA), както и стандартите на Кралския институт на лицензираните оценители (RICS).