оценките на бъдещето

РЕВЕКС ООД

Ревекс ООД е оценителско дружество с професионален екип, притежаващ разнообразен опит и умения, което ни дава възможност да дадем адекватен отговор на нуждите на нашите възложители.

За Ревекс ООД

„Ревекс“ ООД предлага широк спектър услуги в областта на оценителската дейност, като предоставя експертно мнение от сертифицирани служители за нуждите на физически и юридически лица, между които оценки на:

Често търсени услуги

Оценка на недвижими имоти

Оценката на недвижим имот е експертно становище, изготвено от лицензиран оценител относно стойността на конкретен имот в съответствие с приложимите стандарти в оценяването, целта на оценката и взимайки предвид индивидуалните характеристики и специфики на конкретния имот.

Често търсени услуги

Оценка на машини, съоръжения и транспортни средства

Изготвянето на оценка на машини, съоръжения, транспортни средства и други дълготрайни материални активи се състои от анализ на техническото, технологично и стопанско състояние на актива, обект на оценка, както и неговия потенциал за генериране на доходи за собствениците.

Нашите партньори