Какво правим ние

Нашите услуги

Експертна оценка е необходима тогава, когато трябва да се вземе решение за покупко-продажба на имот и определяне на справедлива пазарна стойност, инвестиционно решение, обезпечаване на банков кредит, при изготвянето на годишен финансов отчет, при удостоверяване на пазарна стойност при сделки между свързани лица, изпълнителни дела и много други случаи. Оценителят дава своето безпристрастно мнение, базиращо се на няколко методологии и се явява арбитър между съсобственици. 

Нашите услуги

Ревекс“ ООД предлага широк спектър услуги в областта на оценителската дейност, като предоставя експертно мнение от сертифицирани служители за нуждите на физически и юридически лица, между които следните:

Оценка на недвижими имоти

Оценката на недвижим имот е експертно становище, изготвено от лицензиран оценител относно стойността на конкретен имот в съответствие с приложимите стандарти в оценяването, целта на оценката и взимайки предвид индивидуалните характеристики и специфики на конкретния имот.

Оценка на машини, съоръжения и транспортни средства

Изготвянето на оценка на машини, съоръжения, транспортни средства и други дълготрайни материални активи се състои от анализ на техническото, технологично и стопанско състояние на актива, обект на оценка, както и неговия потенциал за генериране на доходи за собствениците.

Оценка на интелектуална собственост

Оценката на интелектуална собственост сама по себе си е оценка на нематериален актив. Тя е особено важна за високотехнологични индустрии и печеливши компании. Именно стойността на нематериалните активи има значителен принос към общата стойност на големите и добре познати компании.

Оценка на наемна цена

Оценителско дружество Ревекс ООД предлага и допълнителна услуга, като определяне на наемна цена на имоти, за които има развит активен наемен пазар.

Оценка на земеделски земи

При извършване на оценка на стойността на земеделски земи от основно значение са характеристиките на имота като местоположение, категория, ограничения в ползването на наемни отношения, както и състоянието на пазара.

Оценки на търговски дружества

Оценката на търговски дружества включва определяне стойността на бизнеса, определяне стойността на дялове или акции; определяне стойността на активите на дружеството.

Изготвяне на експертно становище

Експертното становище отразява мнението на оценителя за стойност на актива, след направено празарно проучване, консултация с търговци и посредници. Представлява кратка форма, без подробно разработена методика и доказателствен материал и не е пазарна оценка по смисъла на Закона за независимите оценители и одобрените от него стандарти.