Оценка на

Земеделски земи

При извършване на оценка на стойността на земеделски земи от основно значение са характеристиките на имота като местоположение, категория, ограничения в ползването на наемни отношения, както и състоянието на пазара.

При оценката на трайни насаждения се отчитат годишното плододаване, качеството на продукцията, оставащият живот на насажденията и изградените подобрения – капково напояване, дренажи, носеща конструкция, мрежи против градушки и др., в допълнение към състоянието на пазара за съответната продукция.

Имейл адрес

office@revex.bg

Локация

Врабча 24 ет.1, София

Телефонен номер

Оценката на земеделски земи включва следните видове активи:

  • Ниви
  • Пасища и ливади
  • Земеделски земи в урбанизирани територии

Оценката на трайни насаждения включва:

  • Лозя
  • Овощни градини
  • Градини, засяти с многогодишни растения

Необходими документи

  • Документи, удостоверяващи правото на собственост върху земята
  • Скица на поземления имот, издадена от поземлената комисия по местонахождение на имота или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота.

Други услуги, които да разгледате

Оценка на

Недвижими имоти

Изготвяне на оценка на недвижими имоти, жилищни, промишлени, офисни, туристически и др. обекти.

Оценка на

Машини, съоръжения и транспортни средства

Изготвяне и на други дълготрайни материални активи.

Оценка на

Търговски предприятия

Изготвяне на оценка при продажба на дружество, при сливания и придобивания, за данъчни цели и др.