Оценка на

Недвижими имоти

Оценката на недвижим имот е експертно становище, изготвено от лицензиран оценител относно стойността на конкретен имот в съответствие с приложимите стандарти в оценяването, целта на оценката и взимайки предвид индивидуалните характеристики и специфики на конкретния имот.

Имейл адрес

office@revex.bg

Локация

Врабча 24 ет.1, София

Телефонен номер

Видове недвижими имоти

 • Жилищни – апартаменти, къщи, етажи от къщи, вили, жилищни сгради, паркинги, гаражи, паркоместа;
 • Търговски обекти – магазини, търговски центрове, заведения, обекти, извършващи търговски услуги, търговски сгради;
 • Промишлени обекти – складове, логистични центрове, предприятия, селскостопански обекти;
 • Офисни обекти – офиси, офис сгради;
  • Туристически обекти – хотели, къщи за гости, мотели, гостилници;
  • Обществени обекти;
  • Енергийни обекти – бензиностанции, газостанции, ВЕЦ, ТЕЦ, ФвЕЦ;
  • Държавни и общински обекти;
  • Сгради от смесен тип;
  • Инвестиционни имоти, обекти в развитие;

  Необходими документи

  • Документи, удостоверяващи правото на собственост върху имота. В случай на собственост върху земя и сграда (или за оценка на дворно място):
  • Нотариален акт за правото на собственост върху земята;
  • Скица на поземления имот, издадена от общината по местонахождение на имота или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота;
  • Разрешение за строеж, одобрени архитектурни проекти, екзекутивна документация /част архитектурна/ разрешение за ползване / удостоверение за въвеждане в експлоатация;
  • При търговски обекти – сключени договори за наем към момента на оценката;
  • При парцели – виза за проучване и проектиране;
    • При незавършено строителство – разрешение за строеж и одобрен архитектурен проект, протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво; Удостоверение по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ за етап на завършеност груб строеж;
    • При имоти, генериращи приходи – инвентарна книга, финансови отчети, приходи от леглова база, ресторант и др. дейности, брой стаи/легла и заетост (за хотел) или продадени горива (за бензиностанция), отчет за оперативни разходи, сключени договори за наем към момента на оценката;
    • При електроцентрали – договори за изкупуване на електроенергията и за присъединяване, данни за произведена електроенергия;

   

   Срокове

   Стандартните срокове за изготвяне на оценка на недвижим имот са:

   • Жилищни – 3 дни;
   • Офиси, търговски и промишлени обекти – 3-7 дни;
   • Поземлени имоти в/извън регулация – 3-5 дни;
   • Туристически обекти, обществени обекти, енергийни, държавни и общински обекти, сгради от смесен тип – 7-12 дни;

    

   В зависимост от сложността и предназначението на оценката, сроковете търпят промени. Сроковете са валидни след предоставяне на необходимата за оценка документация и осигуряване на достъп за оглед.

   Други услуги, които да разгледате

   Оценка на

   Машини, съоръжения и транспортни средства

   Изготвяне и на други дълготрайни материални активи.

   Оценка на

   Земеделски земи

   Изготвяне на оценка на ниви, пасища, ливади, земеделски земи, лозя, овощни градини и др. земеделски обекти.

   Оценка на

   Търговски предприятия

   Изготвяне на оценка при продажба на дружество, при сливания и придобивания, за данъчни цели и др.