Оценка на

Интелектуална собственост

Оценката на интелектуална собственост сама по себе си е оценка на нематериален актив. Тя е особено важна за високотехнологични индустрии и печеливши компании. Именно стойността на нематериалните активи има значителен принос към общата стойност на големите и добре познати компании.

Имейл адрес

office@revex.bg

Локация

Врабча 24 ет.1., София

Телефонен номер

Оценка на стойността на нематериалните активи включват:

 • патенти, лицензи, ноу хау, техническа документация и софтуер
 • търговски марки, както и оценка на търговска репутация
 • договори за прехвърляне на права – лицензия и франчайзинг
 • авторски права

Необходими документи

 • Описание на дружеството – кога е създадено, дейност, персонал
 • Регистрация и сертификати на марките
 • Разходи по регистрации и маркетинг за разработване на марките по години
 • Приходи и разходи от продажби с марките по години
 • Прогнозни приходи и разходи от марките
 • Основни конкуренти
 • Пазарен дял

Срокове

Сроковете за изготвяне на оценки на нематериални активи са между 7 и 15 работни дни в зависимост от спецификата на оценявания актив.

Други услуги, които да разгледате

Оценка на

Машини, съоръжения и транспортни средства

Изготвяне и на други дълготрайни материални активи.

Оценка на

Земеделски земи

Изготвяне на оценка на ниви, пасища, ливади, земеделски земи, лозя, овощни градини и др. земеделски обекти.

Оценка на

Търговски предприятия

Изготвяне на оценка при продажба на дружество, при сливания и придобивания, за данъчни цели и др.