Клиенти

Нашият оценителски екип има богат и разнообразен професионален опит, който ни помага да отговаряме адекватно на нуждите на нашите възложители.

Имейл адрес

office@revex.bg

Локация

Врабча 24 ет.1, София

Телефонен номер

Клиенти на оценителско дружество Ревекс могат да бъдат всички физически, юридически лица, общински и държавни институции и търговски банки, намиращи се на територията на РБългария. Случаите на необходимост от независима оценка на активи са: покупко-продажба на активи, ипотечно кредитиране, залог, уреждане на взаимоотношения на съсобственици, сделки между свързани лица, определяне на пазарен наем, съдебни производства, оценка за нуждите на изпълнително дело, апортни вноски, оценка на дълготрайни материални активи за нуждите на финансовата отчетност и др.